SELECT LANGUAGE : ENGLISH NEPALI
Headlines News
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाको आधिकारिक वेवसाइटमा यहांहरुलाई स्वागत छ । !                                                         सुचना आ .व.०७४/०७५                                                          प्रशासनको सूचना २०४७                                                         

परिचय

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा क्षेत्रमा स्वास्थ्यको प्रमुख प्राविधिक प्रशासनिक एकाइ हो। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत निवारक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ।
कामहरु:

  • क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने
  • क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी, उपकरण अन्य सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने
  • क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने
  • विभिन्न तहमा क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप महामारी उत्पन्न हुने समस्या तत्काल समाधान व्यवस्थापन गर्ने
  • क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्य संस्थाहरुसंग साझेदार समन्वय सुदृढ गर्ने
  • स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित सम्पुर्ण तथ्यलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यकता अनुसार प्रकाशित गर्ने
  • क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि समस्याहरुको पहिचान गर्ने समाधानका उपायहरु खोज गर्ने
  • क्षेत्रमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुपरिवेक्षण / निगरानी