SELECT LANGUAGE : ENGLISH NEPALI
Headlines News
Welcome to Eastern Regional Health Directorate,Dhankuta                                                         Notice F.Y. 074/75                                                         Adminstration notice                                                        

INTRODUCTION

Eastern Regional Health Directorate (ERHD), Dhankuta is the major technical and administrative unit of health in the region. ERHD ensures proper delivery of preventive and curative health services through different health institutions in the region. 
Tasks of RHD:

 • To determine requirement of manpower for health institutions in the region.
 • To ensure supply of drugs, equipment, instruments and other materials at different health institutions in the region.
 • To ensure effective implementation of public health programs in the region.
 • To manage the immediate solution of problems arising from natural disasters and epidemics in the region at different levels.
 • To foster coordination with external development partners for effective delivery of resources and health services in the region.
 • To systematically maintain data, statements and information regarding health services in the region, update and publish them as required.
 • To identify gaps in health service delivery in the region and seek for solution.
 • Supervision/Monitoring in all health institutions in the region.

Introduction
Eastern Regional Health Directorate (ERHD) was established on the basis of the concept of regional development. The office is situated at Pokhara. ERHD is functioning under the organizational organogram of Ministry of Health and Population. It leads the central region in the area of health sector. Thus, it has a direct, strong functional relationship with Department of Health Services (DoHS), Department of Ayurveda (DoA) , Department of Drug Administration (DDA) and also, direct and indirect relationship with  many other sectoral ministries and departments.

Objectives
Interim Constitution of Nepal - 2063 ensures basic health as the fundamental right of people. Thus, health is the basic right of people by law. Primary health care services will be provided according to the proclamation of the Alma Ata Declaration. Thus, ERHD has mainly the following objectives to serve people according to the spirit of the government and the people:

 •         To bring the preventive, curative and promotional health services up to the door steps of people
 •          Monitoring and supervision of health services

Working Area
Eastern Regional Health Directorate is given the responsibility of monitoring, evaluation and quality control of

 •          Allopathic medicine
 •          Alternative and Ayurvedic medicine
 •          Drug management
 •          All health services and activities conducted by governmental and private sector health institutions
 •          All regional, sub-regional, zonal, district, ilaka, and village level health organizations under the three departments of DoHS will come under the Regional Health Directorate

» Read MoreMessage


कार्यालय प्रमुखको तर्फ बाट

बर्तमान अबस्थामा सूचना प्रबृद्धिको ठुलो महत्व रहेको अबस्थामा,यस कार्यालय बाट पहिलो पटक Web-site खोलि यस कार्यालय बाट र अन्य  तालुक तथा मातहतका स्वास्थ्य सस्थाहरु बाट प्रदान गरेका स्वास्थ्य सेवाहरु तथा भबिश्यमा संचालन गरिने कार्यहरुको योजना,स्वास्थ्यका  प्रमुख सूचकहरु,जनसंख्या,स्वास्थ्यका दिर्घकालिन योजना तथा महन्वपूर्ण सुचनाहरु राख्ने प्रयास गरिएको छ र साथै समय सापेक्ष सुचना तथा अन्य गतिबिधिहरु समेतलाई अध्याबधिक गर्दै लैजाने योजना समेत रहेको छ ।

यस Web-site मा राखेका महन्वपूर्ण सूचना तथा तथ्याकंहरुको प्रयोगकर्ताहरुले  प्रयोग गरि पुनः यस कार्यलाई अझै प्रभाबकारी बनाउनको महन्वपूर्ण सुझाब सल्लाहा दिई सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने समेत मैले आशा एबं बिश्वास समेत राखेको छु ।

यस Web-site निर्माण कार्य गर्नकालागि आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिई ब्यबस्थापन पक्षमा सहयोग गर्नुहुने बिशेषगरि Computer शाखामा कार्यरत Nabin Kishor Rai र अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई समेत बिशेष धन्यबाद दिन चाहन्छु ।

» Read More

Annual Report